f anfare Sint Hubertus Maastricht

Welkom
Protocol Fanfare Sint Hubertus van Maastricht

Aanleiding
Vanaf 30 juni 2020 worden de muzikale activiteiten van onze fanfare hervat. Hierbij worden de richtlijnen en maatregelen, die zijn gesteld in verband met de coronapandemie, gevolgd. Dit protocol geeft weer hoe leden van fanfare Hubertus hier invulling aan dienen te geven. Dit protocol is van toepassing op onze leden die buurtcentrum De Luibe aan de van Akenweg 15 in Maastricht bezoeken.

Richtlijnen SWOC
Stichting Wijkcentrum Oud Caberg is beheerder en verantwoordelijke voor de zaal en haar gebruikers. Zij is aanspreekpunt voor het naleven van de richtlijnen in de zaal. Hiervoor is een protocol opgesteld. In dit protocol worden de basisregels omschreven die wij als fanfare dienen te vertalen naar onze eigen verenigingsactiviteiten. Het protocol is te raadplegen op het informatiebord in De Luibe.

Richtlijnen Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie
De KNMO heeft een door het ministerie van Economische Zaken goedgekeurd protocol opgesteld, waar richtlijnen in worden vermeld voor het hervatten van de activiteiten voor muziekverenigingen. Daar waar dit protocol niet in voorziet, is het protocol van de KNMO van toepassing. Het protocol dat is opgesteld door de KNMO wordt als bijlage naar alle leden van de fanfare verzonden.


Toegang tot het repetitielokaal
Enkel leden die komen musiceren en de co÷rdinatoren hebben toegang tot De Luibe. Voor allen geldt dat zij geen van bovengenoemde gezondheidsklachten hebben. Bij ÚÚn van deze klachten wordt de toegang geweigerd. Ook toehoorders of andere personen mogen het gebouw tijdens onze repetitie niet betreden.

Co÷rdinator(en)
Er is altijd een of twee co÷rdinator(en) in het gebouw die er op toeziet dat de in het protocol gestelde gedragsregels worden nageleefd. Iedere aanwezige is verplicht de aanwijzingen van de co÷rdinator op te volgen. Tijdens de repetities is de co÷rdinator een bestuurslid van de fanfare.

Looproute
Toegang tot het gebouw geschiedt via de reguliere ingang. Volg daarna de aangegeven looproutes. In de zaal zijn stoelen geplaatst. Bij binnenkomst in de zaal zal de co÷rdinator eenieder zijn plaats wijzen. Het is de bedoeling dat je daar meteen na binnenkomst gaat zitten en hier ook blijft zitten tot het einde van de repetitie. Het gebouw verlaten gebeurt via de nooduitgang.

Presentielijst
De co÷rdinator houdt een presentielijst bij. Iedereen die op de repetitie aanwezig is, is verplicht om geregistreerd te worden. Deze lijsten worden gebruikt voor een contactonderzoek indien blijkt dat er sprake is van een besmetting bij ÚÚn van onze leden. De ingevulde gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zullen uiterlijk ÚÚn maand nadat deze zijn ingevuld worden vernietigd.

Aanvangstijd
Eenieder wordt dringend verzocht om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de repetitie of andere bijeenkomst het gebouw te betreden.

HygiŰne instructiese
 • Was je handen thuis zowel voor de repetitie als na de repetitie.
 • Gebruik bij binnenkomst in De Luibe de desinfecterende gel.
 • Eet niet tijdens de repetities.
 • Tijdens de repetities is er tussen muzikanten en dirigent een afstand van 2 meter.
          Voor en na de repetities is de onderlinge afstand van 1,5 meter van kracht.
          Dit geldt in het gebouw, maar zeker ook erbuiten.
 • Iedereen is verplicht om een schone vocht opnemende doek mee te nemen om het speeksel in op te vangen.
          Deze doek neem je na de repetitie weer mee naar huis.
 • Tijdens de pauze blijft iedereen zitten dan wel gaat gereguleerd naar buiten en houdt de 1,5 meter afstand in acht.
 • Consumpties die vooraf zijn opgegeven worden klaar gezet.
 • Na de repetitie reinigt ieder lid zijn eigen plek.
 • Toilet mag gebruikt worden, voor de heren wordt ontraden de urinois te gebruiken,
          gaarne na gebruik reinigen met de aanwezige toilet papieren wegwerphanddoekjes inclusief de klinken.
          Het toilet dient te worden doorgespoeld met gesloten deksel.
 • Gebruik van de keuken na overleg met de co÷rdinator.
 • Iedereen muzikant neemt zijn eigen materialen mee naar de repetitie.
          Er wordt dus niet samen gekeken op ÚÚn lessenaar of muziekstukken uitgewisseld.
          Dempers worden niet uitgewisseld (Ook pennen/potloden) en je speelt op je eigen instrument.
         Je instrument en materialen maak je voorafgaand aan de repetitie thuis schoon.  
 
     

Tot slot
Niemand is gewend aan deze manier van repeteren. Wij hopen dat de maatregelen van korte duur zijn. Heb er begrip voor als er voor je collega-muzikanten onduidelijkheden zijn. Spreek elkaar aan en help elkaar als je ziet dat zaken niet lopen zoals afgesproken. Gebruik altijd uw gezond verstand om de coronapandemie de kop in te drukken.


ę 2018 Fanfare Sint Hubertus
Alle rechten voorbehouden